Vpro E1 (M Series) 計測軟體

 • 產品特色
 • 技術規範
  • 產品名稱
   Vpro E1 (M Series) 計測軟體
  • 型號
   M1(1000)
  • 產品特色

   獨步創新設計  Vpro i = 4A + AI + ASP + ARE +ACP + ARS = 人工智慧型

   AI - 智慧型對焦功能 / ASP- 自動針對每個工件座標擺正供批量檢測

   ARE- 自動指定參考要素 / ACP- 快速影像定位自動工件座標擺正 / ARS- 自動旋轉光源擺正

   獨步再創新設計 : X / Y/ Z 寸動影像定位(滑鼠操作) & 影像全景接圖拍照。

  • 相關配件
   test1
  • 注意事項
   test2